Album de Stépha


[précédente] [Index] [suivante]


zia Nunzia di Runghjichellu Poli, Ghjanucciu, 1953 ou 54
zia Nunzia di Runghjichellu Poli, Ghjanucciu, 1955