Album photos de Monique Benedetti


  [album] [suivant]


Photo de classe, année 1923 ou 24 ou 25
Photo de classe, année 1923 ou 1924 ou 1925

(de gauche à droite, première rangée, en bas)
1 Angelin Chiaroni - 2 Joseph di Paconu - 3 François di Rucchinu Lucchini - 4 Marius di pastori (frère d'Antonu) - 5 Paul di Vincintutiu Chiaroni - 6 Felix Lucchini (frère d'Antoine, Jacky et Monique) - 7 Joseph di Buligonu - 8 Joseph di Nazonu - 9 Don Jean di Cortichintu - 10 Vincent Lucchini (frère de Lucien) -

(de droite à gauche, seconde rangée)
11 Lucien Lucchini (de Rosalinda, frère de Vincent) - 12 Antoine Benedetti (père de Francette) - 13 Vincent Magnavacca - 14 François Magnavacca - 15 Pierrot Piazza (oncle de Pierrot et Michel Piazza, frère de Natale Piazza) - 16 Antonu di pastori (frère de Marius) - 17 Pasquale di Vintura - 18 Dominique Ferracci - 19 Jérôme Lucchini -

(de gauche à droite, troisième rangée)
20 Charles Benedetti di Baccineddu - 21 Joseph Chiaroni - 22 Martial - 23 Paul di Cughjonu Natali - 24 Jean dit Caïn Benedetti - 25 Antoine Lucchini (frère de Felix) - 26 Pierre di Canfara - 27 Santu di Schiffi Benedetti - 28 Ciompu di Chughjonu Natali - 29 Angelin di U Mutu Lucchini - 30 François (oncle de Jojo Capitanu) - 31 François di Schiffi Benedetti - 32 François Casalta - 33 Joseph Ferracci -

(de droite à gauche, dernière rangée, en haut)
34 Antoine di Rucchinu Lucchini - 35 Jourdan (mari de Madeleine di Furcheddu) - 36 Don Jean Lucchini di Tranchjulu (mari de Germaine) - 37 Casalta - 38 Ernest - 39 Clémenceau (oncle de Josette et Jeannine di Barbine) - 40 Matteu di Cughjonu Natali ?